تماس با ما

همکاران مرتبط با سامانه مکانيزه رسيدگي به شکايات

بخش آب  و آب و فاضلاب

بخش برق

رديف

نام خانوادگي

شماره تماس

رديف

نام خانوادگي

شماره تماس

1

خانم نصيري

81606872

1

آقاي عليزاده

81606224

2

آقاي بخشي

81607362

2

آقاي شمس الهي

81606645

براي مشكلات فني (پيغام‌هاي خطا و عدم ارسال فرم) مي‌توانيد با شماره تلفن 81606535 تماس
و يا با پست الكترونيك s.torabi (at) moe.gov.ir مكاتبه نماييد