تماس با ما

همکاران مرتبط با سامانه مکانيزه رسيدگي به شکايات

بخش آب  و آب و فاضلاب

بخش برق

رديف

نام خانوادگي

شماره تماس

رديف

نام خانوادگي

شماره تماس

1

آقاي مجاوري

81606643

1

آقاي عليزاده

81606224

2

آقاي غضنفري

81606774

2

آقاي جاهد

81606238

3

آقاي بخشي

81607362

3

آقاي شمس الهي

81606645

4

خانم حبيبي

81606989

4

آقاي درامامي

81606712

5

خانم نصيري

81606872

 

 

 


براي مشكلات فني (پيغام‌هاي خطا و عدم ارسال فرم) مي‌توانيد با شماره تلفن 81606535 تماس
و يا با پست الكترونيك s.torabi (at) moe.gov.ir مكاتبه نماييد